Nanošenje folije na MDF možemo podeliti u tri etape:

  1. priprema elemenata za formiranje
  2. proces formiranja
  3. završna obrada

Priprema elemenata za formiranje

Gruba priprema elemenata je ista kao i za farbanje uz napomenu da se prilikom izrada šara i profila treba pridžavati graničnih vrednosti propisanih od strane COMO. Posle grube obrade sledi fina obrada elemenata: uklanjanje oštrih ivica koje bi mogle da oštete foliju a zatim fino šmirglanje. Posle šmirglanja elementi su spremi za nanošenje lepka, uz napomenu da ih neposredno pre nanošenja lepka treba dobro otprašiti. Lepak se nanosi isključivo po preporuci proizvođača lepka. Lepak treba nanositi u prostoriji izolovanoj od prašine. Takođe elementi na kojima je već nanešen lepak treba da budu izolovani od prašine dok se lepak ne osuši. Vreme potrebni uslovi za sušenje lepka je propisano od strane proizvođača. Po sušenju lepka elementi su spremni za proces termoformiranja.

Proces termoformiranja

Pripremljene elemente postaviti na sto na sledeći način: podići ih sa stola 20-25mm, razmak između elemenata treba da bude 60-70mm a od ivica stola oko 90mm. Po postavljanju elemenata treba postaviti foliju na radni sto i zatvoriti ram. Tada je sve spremno za proces formiranja. Pre pokretanja procesa treba na upravljačkoj jedinici podesiti parametre prema lepku koji je nanešen na elmente i prema foliji koja se koristi. Pokretanje samog procesa vrši se postavljanjem komore sa grejačima u radni položaj. Od pokretanja pa do završetka procesa formiranja sve se odvija automatski. Kada se na upravljačkoj jedinici uključi zelena lampa potrebno je vratiti komoru sa grejačima u početni položaj. Smatra se da je proces potpuno završen tek kada se isključi zelena lampa tj. Kada se elementi na ostolu ohlade do temperature kristalizacije lepka. Tek tada treba ukoniti elemente sa radnog stola.

Završna obrada

Elementi sa stola ukalnjaju se grubim obrezivanjem tako da svuda po obodima imamo višak folije. Taj višak uklanja se pomoću specijalnog noža koji omogućava da se višak folije ukloni brzo i lako i bez bojazni da dođe do oštećenja elmenta. Po uklanjanju viška folije potrebno je ivice gde je folija isečena obraditi finom šmirglom >600 i sa zadnje strane ukloniti višak lepka. Tada su elementi spremini za ugradnju.


Problemi u radu, ispitivanja i istraživanja

U toku rada na vakumtermoformerima nailazili smo na različite probleme a pre svega:

1. folija se ne formira dobro tj. ne priđe dovoljno u kanalima (šarama)

cvt

2. na samim ivicama folija se gužva

cvt

3. gužva se na elemetima veće dužine i na elementima velike površine

cvt

4. gužva se na otvorenim elemetima (frontovi za staklo)

cvt

5. folija je nezalepljena na kantovima

cvt

6. folija se podiže po sredini ravnih elemenata

cvt

7. folija se odlepljuje na gotovim elementima

 
 

Za te probleme okrivljivali smo proizvođače lepkova i folija ali posle isprobavanja folija i lepkova različitih proizvođača došli smo do zaključka da su to problemi same tehnologije a ne proizvoda. Odnosno, kompletna tehnologija se zasniva na dobrom balansu tri osnovna elementa: folija-lepak-mašina. Na foliju i lepak ne možemo da utičemo, to su gotovi proizvodi sa određenim karakteristikama i njih možemo samo da kombinujemo u zavisnosti od potrebe. Logični zaključak je, da treći elemet, mašina (termoformer) mora da ima mogućnost prilagođavanja prema različitim folijama i lepkovima.

Karakteristike lepka:

osnovna funkcija lepka je da “zalepi” foliju za MDF. Lepak je u tečnom stanju ali po nanošenju na MDF i sušenju prelazi u čvsto stanje a da bi ispunio svoju funkciju potrebno je da se zagreje do određene temperature (temperatura se razlikuje od proizvođača i vrste lepka) gde prelazi u tečno stanje i na kojoj reaguje. Po hlađenju, lepak kristališe i obezbeđuje vezivanje folije za MDF.

Još jedna veoma bitna funkcija lepka je da obezbedi da folija u toku eksploatacije ne počne da se odlepljuje što je takođe definisano temperaturom.

Karakteristike folije:

osnovna i najvažnija karakteristika folije za sami proces formiranja je da na određenoj temperaturi (temperatura se razlikuje od proizvođača i vrste folije) postanje dovoljno ali ne i previše elastična da bi mogla da se formira na MDF-u.

Formiranje folije se vrši pomuću pritiska, tačnije “ispod folije” vakum pumpom stvara se podpritisak i dolazi do razlike pritiska ispod i iznad folije. Na ovaj način moguće je ostvariti razliku od 0,9 Bar-a (9kg/cm2 = 9t/m2) što je sasvim doviljan pritisak za ovu tehnologiju.

Proces formiranja folije odvija se sledećim tokom:

  • zagrevanje folije do temperaturne tačke elastičnosti
  • formiranje (vakumiranje)
  • zagrevanje do temperaturne tačke reagovanja lepka
  • hlađenje do temperaturne tačke kristalizacije lepka

treba imati u vidu i to da ukoliko dođe do pregrevanja lepka on gubi svojstva i svoje osnovne. Isto je i sa folijom, ukoliko dođe do pregrevanja folija gubi svoja svojstva.

Iz karakteristika folija i lepka i samog toka procesa može se zaključiti da je osnovni uslov koji treba ispuniti temperatura. Za samo formiranje potreban je i konstantan pritisak.

Konstantni pritisak je veoma lako obezbediti i on je uvek isti nezavisno od folije i lepka.

Grubo gledano problem se svodi na temperaturu, tako da se može reći da treba ostvariti dobar balans folija-lepak-temperatura, ali to na žalost nije tako jednostavno naročito kada se uzme u obzir da sada postoji na desetine proizvođača lepka i folija i da se iz dana u dan na tržištu pojavljuju novi proizvođači a i novi proizvodi postojećih proizvođača.

Već smo rekli da na folije i lepak ne možemo da utičemo već da je mašina ta koja mora da bude fleksibilna. Na ovakav način je tim “COMO” posmatrao problem ove tehnologije prilikom konstruisanja mašine.

Da bi smo došli do što tačnijih podataka usvojili smo nekoliko metoda ispitivanja a na osnovu rezultata napravili smo software koji je instaliran u upravljačkoj jedinici i koji na osnovu podataka dobijenih od postavljenih sondi i unetih parmetara upravlja celokupnim procesom. U CVT vakumtermoformeru postavljena je sonda koja meri temperaturu folije i davač pritiska.


CVT metoda 1

Ova metoda se sastoji u utvrđivanju najniže temperature (donja temperaturna tačka) na kojoj folija postaje dovoljno elastična za formiranje. CVT metoda 2

Ova metoda se sastoji u utvrđivanju najviše temperature (gornja temperaturna tačka) na kojoj folija ne gubi svoja svojstva

CVT metoda 3

Ova metoda se sastoji u utvđivanju temperature ispod folije odnosno utvrđivanje temperaturne provodnosti folije. Ova karakteristika folije je bitna jer je ispod folije potrebno ostvariti dovoljnu temperaturu za aktiviranje lepka.

CVT metoda 4

Ova metoda se sastoji u utvrđivanju temperaturne postojanosti gotovih proizvoda tj. Utvrđivanje najviše temperature na kojoj je formirana folija na MDF-u postojana.

Proizvod ovih ispitivanja i iskustva stečenog prilikom praktičnog rada je CVT vakumtermoformer.

Napomena:

Sva ispitivanja prilagođena su zahtevima CVT vakumtermoformerima.


CVT M-1 je osnovni model sa jednim radnim stolom, po zahtevu možemo isporučiti i naprednjije modele sa više radnih stolova koji su pogodniji za veće serije.

Primena:

  • u proizvodnji nameštaja
  • u proizvonji stolarije unutrašnja vrata i ispune za vrata